โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม   
สถานที่เรียน :  ชั้น2อาคาร5   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:45:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52006
    เด็กหญิงณัฐวรา    พงษ์เวโรจน์
2/3  
2 52285
    เด็กชายสิทธิเดช    แซ่ง้อ
2/12  
3 52275
    เด็กชายภชร    กวินจรณชัย
2/12  
4 52014
    เด็กหญิงสุสิตา    ทิพย์อุโมงค์
2/8  
5 52062
    เด็กชายชญาพล    ศรีวิชัย
2/5  
6 52419
    เด็กชายปภังกร    เต็มวัน
2/4  
7 52401
    เด็กชายวีรพงศ์    แซ่ลี้
2/4  
8 52409
    เด็กหญิงปรียาภรณ์    จอมศักดิ์
2/3  
9 52288
    เด็กชายอินทรนนท์    สัมฤทธิ์
2/3  
10 52154
    เด็กหญิงสุทนศิรินทร์    พงษ์ไฝ
2/3  
11 52144
    เด็กชายวัชระวิทย์    สุดใจ
2/3  
12 52095
    เด็กหญิงอนัญญา    อินปั๋น
2/3  
13 51252
    เด็กหญิงปพิชญา    แพ่งสภา
3/12  
14 51210
    เด็กชายรัฐศาสตร์    สุขจันทร์
3/12  
15 51129
    เด็กหญิงธนพร    ยิ่งวัฒนโชติ
3/12  
16 50952
    เด็กหญิงดุจดาว    ลุงมน
3/12  
17 51430
    เด็กชายภัทรพล    กาลันสีมา
3/5  
18 51344
    เด็กชายอนุภาพ    พูลทาจักร์
3/5  
19 51267
    เด็กชายศิวกร    ศรีคราม
3/5  
20 51240
    เด็กชายกฤชณัท    ปัญญาเรือง
3/5  
21 51091
    เด็กชายจิรายุ    แซ่ลี้
3/5  
22 51184
    เด็กหญิงอภิญญา    อินปั๋น
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน