โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DPST YRC STEM Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์, ครูวัชราพร ฉลาด, ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง   
สถานที่เรียน :  ห้อง 411 (ห้องศูนย์โครงการ พสวท.)   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:17:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50116
    นายธนญชัย    แม่นยำ
4/8  
2 50708
    นางสาวศุภกาญจน์    จอมแปง
4/8  
3 50734
    นางสาวอรณิชา    กิติลังการ์
4/8  
4 50788
    นางสาวกัญญ์วรา    มีสุข
4/8  
5 50793
    นายนพวิชย์    ขวัญรอด
4/8  
6 50811
    นางสาวณัฐรินทร์    อาณัติธนันท์กุล
4/8  
7 50812
    นางสาวชนิกานต์    ไชโยกาศ
4/8  
8 50863
    นายณัฐพัชร์    อุตตโม
4/8  
9 52511
    นางสาวพิมพ์ประภา    บุญเกิด
4/8  
10 52512
    นางสาวปรนันท์    นันตา
4/8  
11 52513
    นางสาวฐิตินันท์    นนทะโคตร์
4/8  
12 52514
    นางสาวภัทรานิษฐ์    ราชพลีสิงห์
4/8  
13 52701
    นายวาชิ    แซ่ลิ้ม
4/8  
14 52709
    นายไพรพนา    โสตถิพันธุ์กุล
4/8  
15 52815
    นายโชคช์    องค์ศิริวิทยา
4/8  
16 50705
    นายธนกร    กันอูบ
4/8  
17 50696
    นายศุภกิจ    พยุงศิริผล
4/8  
18 50206
    นายกฤต    มณีวงศ์
4/8  
19 50463
    นายอัครวินท์    นามวงษ์
4/8  
20 50480
    นายนฤดล    เมืองอุดร
4/8  
21 50493
    นายกิตติพงศ์    มณีวงศ์
4/8  
22 50516
    นายภูวดล    ไชยมูล
4/8  
23 50526
    นางสาวกานต์ธิดา    เลิศคอนสาร
4/8  
24 50532
    นางสาวธนัญอร    ชวณิชย์
4/8  
25 50578
    นายวิศววิท    ชาวเชื้อ
4/8  
26 50693
    นางสาวกุลนันท์    มณีขัติย์
4/8  
27 50678
    นายภูวเดช    ศรีเที่ยง
4/8  
28 50635
    นางสาวณัฐธิชา    ศิริ
4/8  
29 50634
    นางสาวกัญญาวีร์    วงศ์ภักดี
4/8  
30 50624
    นางสาวปริยาภรณ์    กันจ๊ะนา
4/8  
31 50584
    นายกิตติทัต    ตัดพุดซา
4/8  
32 49705
    นายอภิวิชญ์    เพชรคชสิทธิ์
5/8  
33 49753
    นายนิรันดร    ปันมูล
5/8  
34 49802
    นางสาวปาลิดา    อินเป็ง
5/8  
35 49854
    นางสาววรกมล    รอดโพธิ์ทอง
5/8  
36 49930
    นางสาวนิชนันท์    มะโนภี
5/8  
37 51745
    นางสาวธนาภรณ์    คำลือเกียร
5/8  
38 49673
    นางสาวณิชานันท์    ศศิธรวัฒนกุล
5/8  
39 49606
    นางสาวพิมพ์พิศา    ไพศาลมรกต
5/8  
40 49586
    นายอัครวินท์    วีระ
5/8  
41 49200
    นางสาวธิษณา    กิติเรียงลาภ
5/8  
42 49288
    นางสาวณัฐธิดา    ชะลิ
5/8  
43 49316
    นางสาวไพรัลยา    เถานิลมณี
5/8  
44 49327
    นางสาววริศรา    ศรีคำแปง
5/8  
45 49534
    นางสาวพีรดา    เหมือนฟู
5/8  
46 49538
    นางสาวสุพิชญากรณ์    แรงทน
5/8  
47 51100
    นางสาวภัทริณี    มิ่งปรีชา
6/8  
48 51101
    นางสาวพัทธ์ธีรา    หลวงฟอง
6/8  
49 51123
    นายธนวัชร์    ปานมณี
6/8  
50 51124
    นางสาวพิสุดา    เจริญเมือง
6/8  
51 51125
    นางสาวเสาวลักษณ์    บุญเมย
6/8  
52 51154
    นางสาวภัทรสิรา    ศรีกันยา
6/8  
53 51446
    นางสาวปพิชญา    ชัยคำมูล
6/8  
54 51617
    นางสาวธนัชญา    ปัญญารัตน์
6/8  
55 50997
    นางสาวรุ่งทิพย์    ถาโน
6/8  
56 50914
    นางสาวศิริขวัญ    สุทินนะ
6/8  
57 49035
    นางสาวปริยฉัตร    ทานะขันธ์
6/8  
58 47504
    นางสาวจุฬาลักษณ์    มะโนศร
6/8  
59 48242
    นางสาวสิริธร    พิพัฒน์หฤทัยกุล
6/8  
60 48338
    นางสาวณัฐธิดา    สมภักดี
6/8  
61 48760
    นางสาวพิมพ์ชนก    ปินตาวัน
6/8  
62 48785
    นางสาวฐานิสร์    ทีปต์จิร
6/8  
63 48834
    นางสาวอณัญญา    ศรีทอง
6/8  
64 48971
    นายกิติภูมิ    หมูเขื่อน
6/8  
65 49011
    นางสาวพัณณสิริ    สิริผ่องใส
6/8  
66 51682
    นางสาวธันยธร    พัตรากุล
6/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 66 คน