โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูวรินธร ชัยเนตร   
สถานที่เรียน :  ห้องนาฏศิลป์ 713   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:57:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50050
    นางสาวรุจิรา    ยะวัน
4/2  
2 50059
    นางสาวธัญรสา    จิตตปัญญา
4/12  
3 50046
    นางสาวจิรภิชชา    ดวงบาล
4/13  
4 50080
    นางสาวลักขณา    ทิพย์ศิริ
4/13  
5 50637
    นางสาวจณิสตา    ใจยะวัง
4/14  
6 49286
    นางสาวยศวดี    ลิขิตอำไพ
5/15  
7 52335
    นางสาวเซซิล    อูเมซ
5/13  
8 49321
    นางสาวรตานรี    ปาสรานันท์
5/12  
9 51086
    นางสาวกมลพรรณ    พันธ์พิชัย
6/5  
10 48258
    นางสาวดลยา    ใจมาแก้ว
6/7  
11 48479
    นางสาวสไบแพร    สลุงอยู่
6/11  
12 48270
    นางสาวญาณิศา    ศรีวิชัย
6/12  
13 48431
    นางสาวบุญฑิชา    สุขหอม
6/12  
14 48450
    นางสาวพิมพ์พจี    พยางาย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน