โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูนันทนัช นันทพงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1247   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:29:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49179
    นายทัตพิชัย    ยาวินัง
5/2  
2 49985
    นายปฐานันดร์    จันภิรมณ์
5/2  
3 51710
    นางสาวณิชาภัทร    เอี่ยมพิสิฐวรกุล
5/2  
4 51782
    นางสาวไปรยา    ดวงแก้ว
5/2  
5 51783
    นางสาวปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
5/2  
6 51881
    นายนันทร์นภัส    วงศ์ชมภู
5/2  
7 51888
    นางสาวธัญวรัตน์    มูลเรือน
5/2  
8 51927
    นางสาวณัฐชนันท์    เพราะสำเนียง
5/2  
9 51939
    นางสาวอัจฉราพร    วิชา
5/2  
10 51962
    นายกฤตยชณ์    ช้างเจริญ
5/2  
11 51972
    นางสาวณฐกร    ดวงใจสัก
5/2  
12 52283
    นายปฐมรัตน์    ฟักตั้ง
5/2  
13 52311
    นางสาวสุมิตรา    เรืองศรี
5/2  
14 52327
    นางสาวชลธิชา    มาศแสน
5/2  
15 49920
    นางสาวอัญชิษฐา    เพ็ญอัมพร
5/2  
16 49834
    นายคิดดี    สมทา
5/2  
17 49335
    นางสาวสมิตานันท์    สันชัย
5/2  
18 49341
    นายสรวิชญ์    อุทัศ
5/2  
19 49489
    นางสาวกมลลักษณ์    ขันตี
5/2  
20 49508
    นางสาวบวรลักษณ์    พุทธวงค์
5/2  
21 49550
    นายชวกร    สะอาดล้วน
5/2  
22 49560
    นายเทพบดินทร์    ใจอินสม
5/2  
23 49590
    นางสาวธมลวรรณ    จึงประภา
5/2  
24 49678
    นางสาวปณพร    เป็งศรี
5/2  
25 49683
    นายณภษิษข์ เสซ    นิธินันทะกานต์
5/2  
26 49684
    นางสาวธนิดา    วงษาชม
5/2  
27 49754
    นางสาวกันต์กนิษฐ์    กรวิรัตน์
5/2  
28 49787
    นายวายุภัทร์    ตรีสุข
5/2  
29 49821
    นายพณิชพล    สุคันธมาลย์
5/2  
30 52381
    นางสาวชณันภัสร์    อัครฐานุเกียรติ
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน