โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูพิรุฬวัฒน์ เรือนมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:14:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50408
    นางสาวณัฐกฤตา    คำแสน
4/15  
2 52698
    นางสาวรุจิรางค์    ศิริตา
4/13  
3 50081
    นางสาวภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
4/14  
4 50110
    นางสาวนุภาวรรณ์    หนูฤทธิ์
4/14  
5 50242
    นางสาวณัฐลิยาน์    สุขสันติ์
4/14  
6 50247
    นางสาวศรัญญา    สุสุนทร
4/14  
7 50367
    นางสาวชฏาพร    กิติกร
4/14  
8 50450
    นายบริภัทร    จำปาจี
4/14  
9 50567
    นางสาวพลอยไพลิน    ณ เชียงใหม่
4/14  
10 50824
    นางสาวอนันตญา    สิริกุลขจร
4/14  
11 51921
    นางสาวพิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
4/14  
12 53240
    นางสาวภัควาลัญช์    แสงสุริยะฉายา
4/14  
13 50056
    นางสาวภัณฑิรา    ฟองทา
4/15  
14 50093
    นางสาวณัฐธิดา    กาลันสีมา
4/15  
15 50011
    นางสาวสุรีพรรณ    คำติ๊บ
4/13  
16 53310
    นางสาวจันทร์ทิพย์    ทุนอ่อง
4/12  
17 53304
    นางสาวกชกร    เชื้อสุวรรณชัย
4/12  
18 50470
    นางสาวภทรพรรณ    ขยันดี
4/3  
19 52812
    นางสาวอชิรญา    กรุณา
4/3  
20 52824
    นางสาวมาริษา    กุสี
4/3  
21 50074
    นางสาวนาราภัทร    พูลสวัสดิ์
4/5  
22 52811
    นางสาวณัฐณิชา    จูแวน
4/5  
23 50068
    นายวนัสนันท์    วรรณเขต
4/10  
24 50240
    นายภาคภูมิ    ศรีบุญปวน
4/10  
25 50436
    นางสาววริศรา    บัวเรียว
4/10  
26 53153
    นางสาวภัทรานิษฐ์    ลอยดี
4/12  
27 50257
    นายณัฐนนท์    วงศ์จันทร์
4/12  
28 50094
    นายนนทพัทธ์    สิงห์อ่อน
4/12  
29 50025
    นายคณพศ    วังคำ
4/12  
30 50759
    นางสาวพิชชาภา    สุทธะนะ
4/11  
31 50026
    นางสาวปุณยภา    บัวทอง
4/11  
32 51995
    นางสาวพรรษชล    อุตวัฒน์
5/16  
33 49641
    นางสาวกมนนัทธ์    พงษ์สุวรรณ
5/16  
34 49503
    นางสาววิวรรณ    วิชิตสงคราม
5/16  
35 52306
    นายภูริ    ศีวัฒน์
5/15  
36 51799
    นางสาวนิชาดา    คะเนะโกะ
5/15  
37 49181
    นางสาวศุภัตชญา    ไชยมาตร์
5/15  
38 51831
    นางสาวภัคกิรณา    กันทาทอง
5/11  
39 49943
    นางสาววรินทร์ฑิรา    ทองคำ
5/11  
40 49331
    นายวรธรรม    เพ็ชร์ไข่
5/5  
41 52478
    นางสาวพิมพ์ชนก    กสิผล
5/7  
42 51830
    นางสาวจิรัชญา    ปันศรีละ
5/9  
43 52503
    นางสาวธัญญาลักษณ์    จอมสวรรค์
5/9  
44 52430
    นางสาวอลินรัตน์    เทพสิงห์
5/10  
45 48363
    นางสาวสาธิตา    เสริมสุข
6/3  
46 48403
    นางสาวพลอยชมพู    ซาวสุภา
6/3  
47 48247
    นางสาวศิริพร    วิภาคะ
6/4  
48 48460
    นายพัชรชัย    เกษมจิตต์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 48 คน