โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  GiftedMath602      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง   
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/2    วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:57:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48232
    นางสาวภูษิตา    โหละสุต
6/2  
2 48866
    นางสาวพิชญาภัค    กระจ่างเนตร
6/2  
3 49026
    นางสาวดลยา    ดุมเพชร์
6/2  
4 49117
    นางสาวภัทรภัทร    พึ่งนิ่ม
6/2  
5 49122
    นางสาวปทิตตา    ไชยศรี
6/2  
6 51015
    นางสาวชนิษฐา    สายน้ำเย็น
6/2  
7 51064
    นางสาวพิมพ์ชนก    วงชัยวะ
6/2  
8 51098
    นางสาวกัญญารัตน์    เพ็ญวันดี
6/2  
9 51099
    นางสาวกัญญาณัฐ    นันทิมา
6/2  
10 51156
    นางสาวณิชานันท์    จันไกย
6/2  
11 48841
    นางสาวนันท์นภัส    วัฒนเชษฐ์
6/2  
12 48807
    นายธิติวุฒิ    คำมูล
6/2  
13 48238
    นางสาวแผ่นฟ้า    น้อยวรรณา
6/2  
14 48259
    นางสาวเบญญาภา    ละอ่อง
6/2  
15 48320
    นางสาวกัลยาณี    สปันนา
6/2  
16 48334
    นายพีรณัฐ    สอนศาสตร์
6/2  
17 48345
    นางสาวรวิสรา    สมูลดี
6/2  
18 48442
    นางสาวสิริรัตน์    ถั่วทอง
6/2  
19 48454
    นายทรงยศ    ฟูจันทร์ใหม่
6/2  
20 48506
    นางสาวศุภลักษณ์    ใจเหิม
6/2  
21 48512
    นางสาวไพลิน    แสนลี่
6/2  
22 51385
    นางสาวพรอัจจิมา    วงศ์วิรภาพ
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน