โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุวรรณ ศริจันทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1238   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:26:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51042
    เด็กชายนนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
3/3  
2 51326
    เด็กหญิงปิยธิดา    กิ่งแก้ว
3/11  
3 51531
    เด็กชายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
3/11  
4 51552
    เด็กชายอชิระ    โนสัก
3/11  
5 51588
    เด็กชายธีรภัทร์    พรมศรทัย
3/11  
6 50932
    เด็กหญิงณิชาภัทร    อาสาหม้อ
3/12  
7 50957
    เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์    มะโนวรรณ
3/12  
8 51193
    เด็กชายแทนคุณ    เหมืองหม้อ
3/12  
9 51325
    เด็กหญิงฝนเงิน    ใจปินตา
3/12  
10 51537
    เด็กหญิงสุธานาถ    เสาร์แก้ว
3/12  
11 51561
    เด็กหญิงสุภาวิกา    นันทสุวรรณ
3/12  
12 51053
    เด็กหญิงนพลอย    วงษ์สง่า เบคเกอร์
3/11  
13 50923
    เด็กชายภูเบศ    รัตนวรรณี
3/11  
14 51554
    เด็กชายธนธรณ์    สุวรรณ
3/10  
15 51253
    เด็กหญิงจุฬารัตน์    ตุ่นคำ
3/5  
16 51287
    เด็กหญิงอรอุมา    สมทอง
3/5  
17 51438
    เด็กหญิงอังค์วรา    จึงตระกูล
3/5  
18 51622
    เด็กหญิงศศิกาญจนา    เจียจิระพงษ์
3/5  
19 51219
    เด็กชายจิรทีปต์    มะจันทร์
3/6  
20 50973
    เด็กชายเอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
3/8  
21 51340
    เด็กหญิงสิรีธร    ศิริรัตน์
3/8  
22 50991
    เด็กหญิงณัฐณิชา    มะโนรมย์
3/9  
23 51045
    เด็กหญิงเมธาวี    วัฒนเชษฐ์
3/9  
24 51614
    เด็กหญิงพิชญานิน    ศรีเทา
3/9  
25 51618
    เด็กหญิงนิรชา    พิทักษ์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน