โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  822   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:57:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52736
    เด็กหญิงจิรภิญญา    บุญเพชร
1/11  
2 52788
    เด็กหญิงปริญญ์    นทีคีรีกาญจน์
1/11  
3 53058
    เด็กหญิงวรรณิญา    ทรายอ่อน
1/11  
4 52998
    เด็กหญิงอัญชลีพร    บุญสม
1/12  
5 53186
    เด็กหญิงรมย์นลิน    ณ เชียงใหม่
1/12  
6 51493
    เด็กชายธนกฤต    ทาสา
3/10  
7 51245
    เด็กชายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
3/7  
8 51241
    เด็กชายธีราวินท์    ปิ่นทอง
3/7  
9 51248
    เด็กชายวรัชญ์ชานนท์    หวานเสียง
3/3  
10 51555
    เด็กชายจารุพัฒน์    ไชยหล้า
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน