โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English variety      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูปรารถนา จีนาใหม่   
สถานที่เรียน :  ห้อง resource อาคาร 2 ชั้น 2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:35:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52106
    เด็กชายวีระพงศ์    พลโยธี
2/3  
2 51903
    เด็กหญิงภัควลัญช์    เรืองสรณะรัตน์
2/11  
3 51904
    เด็กหญิงพิณญาดา    พิบูลย์พนัง
2/11  
4 52097
    เด็กหญิงศรัญญา    กิตติกุลเจริญ
2/11  
5 52112
    เด็กหญิงณิชนันทน์    ภิรมย์สด
2/12  
6 52162
    เด็กหญิงอัจฉรารัศ    เทพรักษา
2/12  
7 52216
    เด็กชายฌัลล์    ไพจิตรกาญจนกุล
2/12  
8 52210
    เด็กหญิงเอมิกา    สุปัญญา
2/13  
9 52212
    เด็กหญิงไอรดา    รังสาคร
2/13  
10 51821
    เด็กหญิงกฤษณา    คำพุทธ
2/11  
11 51867
    เด็กหญิงกฤติพร    รัศมีเศรษฐี
2/9  
12 52185
    เด็กชายทักษ์ดนัย    สังฆบุญ
2/3  
13 52202
    เด็กชายกฤษฎีกา    โพธิ์วิจิตร
2/3  
14 52236
    เด็กชายณัฐนันท์    แสงเมือง
2/3  
15 52392
    เด็กชายสิวดล    เครือมูล
2/3  
16 52113
    เด็กชายภูวดล    วงศ์สุภา
2/4  
17 52018
    เด็กชายณภัทร    จีนาราช
2/7  
18 51698
    เด็กชายภาณุพัฒน์    จันทร์แก้ว
2/9  
19 51716
    เด็กหญิงจิรัชญา    สุนันทานนท์
2/9  
20 52399
    เด็กหญิงกมลา    งัวผะ
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน