โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Online      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 2 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:21:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53066
    เด็กชายพัฒนกรณ์    คำทอน
1/3  
2 52589
    เด็กชายอธิชนม์    คำตั๋น
1/10  
3 52607
    เด็กชายกรภัทร์    เพ็งหิรัญ
1/10  
4 52648
    เด็กชายปิติณัฎฐ์    บุญวรณ์
1/10  
5 52523
    เด็กหญิงศวิตา    สุพรรณอุดม
1/11  
6 52627
    เด็กหญิงปานระพี    จันทรพงศ์
1/11  
7 52687
    เด็กชายปัณณวิชญ์    นพสุจริตรัตน์
1/11  
8 52974
    เด็กชายรัฐภูมิ    ศิรินาม
1/13  
9 53053
    เด็กชายสุวิจักษณ์    สะเภาคำ
1/13  
10 53216
    เด็กชายพฤทธิ์    เหล่าเที่ยง
1/6  
11 53301
    เด็กชายนิพิฐพนธ์    คุณสิทธิ์
1/5  
12 53080
    เด็กชายสิทธากรณ์    เทพวงศ์
1/3  
13 53209
    เด็กชายโชติพงศ์    ศรีมณี
1/3  
14 52958
    เด็กชายศิรวิทย์    พฤษภาพ
1/4  
15 53057
    เด็กชายชลกรณ์    ไชยคำวัง
1/4  
16 53283
    เด็กชายพิตรพิบูล    หงสกุล
1/4  
17 52965
    เด็กชายวิริทธิ์พล    พิบูลย์
1/5  
18 53219
    เด็กหญิงแพร    อรุณโชคถาวร
1/5  
19 53237
    เด็กชายรัชวิทย์    มหาวันชัย
1/5  
20 52477
    เด็กชายภราได    นิลวรรณ
2/13  
21 52280
    เด็กชายวันไชย    ขันมั่น
2/13  
22 52167
    เด็กชายปภังกร    วรรณทาตระกูล
2/13  
23 52161
    เด็กชายวสิษฐ์พล    คุณสิทธิ์
2/13  
24 51872
    เด็กชายกันตณัฐ    วังบรรพต
2/8  
25 51608
    เด็กชายภูดิส    เฉลาภักตร์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน