โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สานฝันสู่นักเขียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  824   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:05:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50689
    นางสาวนภัส    โกสินทรานนท์
4/1  
2 52323
    นางสาวสิรภัทร    ไชยวงค์
4/16  
3 50631
    นางสาวพร้อม    อภิชัย
4/16  
4 50894
    นางสาวนพภัสสร    ประกัตฐโกมล
4/15  
5 50733
    นางสาวกัญญาณัฐ    วงค์เมธา
4/10  
6 50511
    นายศุภกานต์    ตาวงค์
4/10  
7 50024
    นายวรฤทธิ์    ขันพา
4/9  
8 50032
    นายธนกร    ปวงสมุทร
4/8  
9 53143
    นางสาวฐานิตา    มานาแวน
4/7  
10 51712
    นางสาวกรกรานต์    นาทอง
5/16  
11 49755
    นางสาวพิชญ์สินี    ชื่นสันติสุข
5/16  
12 51844
    นางสาวศุภาพิชญ์    ยันตรีสิงห์
5/11  
13 49257
    นางสาวบัวชมพู    หลวงยศ
5/11  
14 51800
    นางสาวชนาพร    จันทรยุทธ
5/5  
15 51714
    นางสาวจิรภัทร    อุปนันชัย
5/5  
16 49487
    นางสาวธมลวรรณ    ชาวคำเขต
5/3  
17 49298
    นางสาวกิรณา    ปฤษณภานุรังษี
5/3  
18 51929
    นางสาวกัญญานัด    พรหมรินทร์
5/1  
19 51145
    นางสาวพรไพลิน    พรมเลิศ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน