โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Graphic and Multimedia 2      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพดล ขอดคำ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ห้องคอม 1024   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:23:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52945
    เด็กหญิงปภังกร    กาลันศรีมา
1/3  
2 52676
    เด็กหญิงปาณิสรา    พรมศิริ
1/5  
3 52921
    เด็กชายหัสดิน    บางศรี
1/8  
4 52806
    เด็กชายนาวา    หลิวติกุล
1/10  
5 53017
    เด็กชายธนพนธ์    พรมใจดี
1/13  
6 53300
    เด็กชายภูมิเมธัส    บริบูรณ์ทรัพย์
1/13  
7 51967
    เด็กชายพันทวี    กลั่นแฮม
2/11  
8 52067
    เด็กหญิงชนิตา    รุ้งประเสริฐ
2/11  
9 52072
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุธงษา
2/11  
10 52217
    เด็กหญิงเหมยฟ้า    หมอกใหม่
2/11  
11 52296
    เด็กหญิงวนิดา    แซ่ย่าง
2/11  
12 52394
    เด็กชายวรเมธ    อินสา
2/12  
13 51931
    เด็กชายจินตเสน    ตรีธนะกิตติ
2/11  
14 51910
    เด็กชายบุญรักษา    ข่มอาวุธ
2/10  
15 52022
    เด็กหญิงสรัลชนาพร    ศรีเดช
2/7  
16 51817
    เด็กหญิงชญาพัชร    ใหม่ดี
2/8  
17 51964
    เด็กชายชญานนท์    พรหมชัยยะ
2/8  
18 52276
    เด็กหญิงนัชชา    กันธะ
2/8  
19 51690
    เด็กหญิงนัทธชยา    ทวยหาญรักษา
2/10  
20 51700
    เด็กชายศิริศักดิ์    เรือนดี
2/10  
21 51587
    เด็กชายสิริพัลลภ    สิริผ่องใส
3/9  
22 51119
    เด็กชายศุศรุษย์    ตาคำ
3/9  
23 51046
    เด็กชายปกรณ์ภัทร    คำตั๋น
3/9  
24 51313
    เด็กชายณัฐภูมิ    กูลเรือน
3/8  
25 51224
    เด็กชายนพรัตน์    ริสนา
3/8  
26 51039
    เด็กชายภูมิรพี    จิระอธิกุล
3/8  
27 51672
    เด็กหญิงกฤตยา    ถาวร
3/7  
28 51177
    เด็กชายสิริราช    ยานะ
3/7  
29 51332
    เด็กชายกันติพจน์    มณีรัตนาศักดิ์
3/6  
30 50937
    เด็กชายธีรยุทธ    เมธา
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน