โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ชั้น2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:49:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52995
    เด็กหญิงรุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
1/4  
2 52994
    เด็กหญิงอนัญญา    มาลิเสน
1/5  
3 52981
    เด็กชายภูมิรพี    ภูมิอมร
1/6  
4 52991
    เด็กหญิงทอสิริ    จงกิจวัฒนา
1/6  
5 52833
    เด็กหญิงวาณิชการ    ใหม่อารินทร์
1/9  
6 52071
    เด็กหญิงกนิษฐ์นิตา    คำแปง
2/6  
7 52254
    เด็กหญิงนันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
2/3  
8 52177
    เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    บุรีคำ
2/3  
9 51775
    เด็กหญิงทิพย์ญาณสิริ    มรกตวิจิตรการ
2/1  
10 51175
    เด็กหญิงนันท์นภัส    ชัยชนะบรรยง
3/4  
11 51198
    เด็กหญิงธัญญฑ์ชนก    นันโท
3/4  
12 51398
    เด็กหญิงวรชานันท์    กียะกูล
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน