โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Netflixism and the Life Matter      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพรดา มรรคผล, ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:10:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52938
    เด็กชายศิรศักดิ์    กันทา
1/4  
2 52929
    เด็กหญิงพิมพ์สุธี    ปัญญาเต็งกวน
1/7  
3 52723
    เด็กหญิงยินดี    สืบทายาท
1/9  
4 52777
    เด็กชายชาญประวิทย์    พิบูลอาลักษณ์
1/9  
5 53094
    เด็กชายธนพล    อุปินโน
1/12  
6 51930
    เด็กหญิงนวพร    พรเมืองแก้ว
2/2  
7 51917
    เด็กชายณฐนัท    ตันสงวน
2/2  
8 51913
    เด็กหญิงวิรัลพัชร    เมกูโระ
2/2  
9 51824
    เด็กหญิงพรอุมา    วิสฤตไพศาล
2/2  
10 51772
    เด็กชายปวีร์    ศรีคำภา
2/2  
11 51771
    เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อ่อนพันธ์
2/2  
12 51971
    เด็กชายชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
2/2  
13 52139
    เด็กชายภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
2/5  
14 52019
    เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ดาทอง
2/8  
15 52041
    เด็กหญิงพีรดา    ภูมิพฤกษ์
2/8  
16 51759
    เด็กชายวรชัย    กันสืบ
2/9  
17 51894
    เด็กหญิงณัชชาพัชร์    สุภา
2/10  
18 51983
    เด็กชายบรรณวัฒน์    บรรเรียนกิจ
2/11  
19 52141
    เด็กชายวชิรวิชญ์    ชูวา
2/11  
20 51979
    เด็กหญิงกิ่งแก้ว    เอสันเทียะ
2/14  
21 51735
    เด็กหญิงลักษิกา    ท้าวเขื่อน
2/2  
22 51728
    เด็กชายธัญธนัชย์    สุทธิพัฒน์อนันต์
2/2  
23 51704
    เด็กชายธนภัธร์    ประทีปแก้ว
2/1  
24 51708
    เด็กหญิงวรัญญา    ตาศิริกุล
2/1  
25 51733
    เด็กหญิงขวัญชนก    ทองแดง
2/1  
26 51734
    เด็กชายกฤษณพล    เมืองมี
2/1  
27 51774
    เด็กหญิงปานชีวา    ยำ
2/1  
28 51816
    เด็กหญิงวรกานต์    กันทวงค์
2/1  
29 51859
    เด็กชายภูมิแผ่นดิน    ปรีดา
2/1  
30 51885
    เด็กชายเควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
2/1  
31 51915
    เด็กชายอรุษ    หิรัญวัฒน์
2/1  
32 52128
    เด็กชายภูธิป    โพธิวงค์
2/1  
33 52082
    เด็กชายวิชญ์พล    ศักดิ์เจริญ
2/1  
34 51985
    เด็กชายเทวกฤต    ไชยวงค์ษา
2/1  
35 51958
    เด็กหญิงกีรติพัชร    กิตติ
2/1  
36 51957
    เด็กหญิงปริยากร    ปัญญาดี
2/1  
37 51955
    เด็กหญิงธาดาทิพย์    เที่ยงศักดิ์อนุกุล
2/1  
38 51234
    เด็กชายโชคชานันท์    ทูลรัตนไชย
3/3  
39 51261
    เด็กหญิงศตพร    ตาอินทร์
3/6  
40 50958
    เด็กหญิงกัลญาวัฒน์    แสนใจ
3/10  
41 51041
    เด็กหญิงอัญชนา    กันธวงค์
3/10  
42 51231
    เด็กหญิงศุภมงคล    มหาวัน
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 คน