โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  STEAM4Fun      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์   
สถานที่เรียน :  Fabrication Lab + On Line   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:08:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50551
    นายสิรภพ    ช่องดารากุล
4/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน