โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องโลกญี่ปุ่น      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศินี เทพทอง, ครูจันทนา จันทรไพจิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (241)   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:31:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53218
    นางสาวนรินทิพย์    นันธิ
4/15  
2 50066
    นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
4/10  
3 53259
    นางสาวทิตติยา    การักษ์
4/9  
4 53247
    นางสาวฐิตินันท์    ปันดี
4/9  
5 50839
    นายจิรกิตต์    อรรถอิทธิรุจน์
4/9  
6 50770
    นางสาวณัฐณิชา    คงประยูร
4/9  
7 50409
    นายฉันทกร    โพธิเย็น
4/9  
8 50067
    นายจิรกิตต์    ศรีศักดา
4/9  
9 53118
    นางสาวพิมพิศา    พวกอินทร์แสง
4/7  
10 50205
    นางสาววรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
4/7  
11 50400
    นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
4/11  
12 50453
    นายวสวิศว์    ชัมพูนทะ
4/11  
13 50475
    นายพีรัชชัย    จันตาราม
4/11  
14 50507
    นางสาวรวิสรา    ดวงโปธา
4/15  
15 50265
    นายเดชภณ    พิทยารักษ์
4/15  
16 50040
    นางสาวสาธิตา    ทาบุรี
4/15  
17 50774
    นางสาวปุณณภา    ไชยมงคล
4/14  
18 50571
    นางสาวปาลิดา    ป๊อกหลง
4/14  
19 53262
    นายก้องเกียรติ    ม่วงผล
4/12  
20 53156
    นางสาววนภรณ์    คีรีต๊ะ
4/12  
21 50821
    นางสาวอธิชา    ธาดาสุรเวทย์
4/12  
22 50503
    นายภคพล    ก้อนแก้ว
4/11  
23 53152
    นางสาวณภัทร    พรมยศ
4/6  
24 52839
    นางสาวชลลดา    เบญจชลสิทธิ์
4/6  
25 53194
    นายนวกร    พาจรทิศ
4/3  
26 53141
    นางสาวนภสร    วุฒิจันทร์
4/3  
27 52739
    นางสาวอารดา    จิโน
4/3  
28 52697
    นายอมเรศ    สมหวัง
4/3  
29 50455
    นายอชิระ    วิไล
4/3  
30 53163
    นายเมธี    เครือสมบัติ
4/2  
31 50783
    นายกษิดิศ    อนุวงศ์
4/2  
32 52659
    นางสาวธนัชพร    โนจิต
4/1  
33 50508
    นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
4/1  
34 50223
    นางสาวฟิตตรี้    เซะบากอ
4/1  
35 53256
    นายรพีภัทร    กันทอง
4/3  
36 53286
    นายปวรุตม์    สิงห์ทอน
4/3  
37 53253
    นางสาวเกตุวลีรัตน์    พิมสาร
4/5  
38 53215
    นางสาวณัฐณิชา    วิจารณ์โกศลกิจ
4/5  
39 53144
    นางสาวอัญชพัชร์    ฐิติภูวศิริสกุล
4/5  
40 52822
    นายธนัญชัย    เจริญไชย
4/5  
41 52738
    นางสาวภัทธีมา    ลุงอ่อง
4/5  
42 50803
    นางสาวลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
4/5  
43 50505
    นายภัทรพล    บุญยมหา
4/5  
44 50350
    นางสาวญาณิศา    อุ้ยฟูใจ
4/5  
45 50225
    นางสาวชนากานต์    โสสุข
4/5  
46 50096
    นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
4/5  
47 49974
    นางสาวพิชญา    รูปต่ำ
5/3  
48 49283
    นางสาวญาณิสา    ยอดสอน
5/11  
49 52341
    นายรัชชานนท์    รินแสงปิน
5/15  
50 48466
    นางสาวณัฎฐา    เยาวะบุตร
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน