โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  No Music, No Life!       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศริน จักรมณี    
สถานที่เรียน :  สถานที่เรียนจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มไลน์ต่อไปค่ะ   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:28:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52819
    นางสาวแอมเบอร์ ซียี    ลิม
4/3  
2 50861
    นางสาววิรมย์รินทร์    เฮงหวาน
4/15  
3 50765
    นางสาวพรชนัน    เพ็งศรีแสง
4/15  
4 50047
    นางสาวกนกพร    แสนกลางเมือง
4/15  
5 50018
    นายรัฐชัย    ลือราช
4/10  
6 52704
    นางสาวธัญชนก    ใจใหม่
4/6  
7 52682
    นางสาวเยาวลักษณ์    อินตะมูล
4/6  
8 53265
    นายทีปกร    จิระพาณิชย์
4/4  
9 50078
    นางสาวศรวณีย์    โฆษิตอำไพ
4/4  
10 49596
    นายจิรัฏฐ์    จิโรภาสบริบูรณ์
5/16  
11 52332
    นายสิทธิศักดิ์    สุทธิ
5/11  
12 49938
    นางสาวชนากานต์    อิสระบุตร
5/11  
13 49233
    นางสาวฐิตารีย์    ออมสิน
5/11  
14 49819
    นายอภิรักษ์    กมล
5/10  
15 49525
    นางสาวธนพร    ตั้งผดุงสุข
5/7  
16 48341
    นางสาววริษา    ทรายแก้ว
6/15  
17 48417
    นางสาวธนารัตน์    เกียรติธนวัตร
6/14  
18 51370
    นางสาววรรณกานต์    วิยะ
6/10  
19 49044
    นางสาวญาณิศา    ใจจิตร
6/10  
20 48749
    นางสาวฑิตยา    คำไชย
6/10  
21 48478
    นางสาวพิมลพรรณ    ปิยธรรมรงค์
6/10  
22 48366
    นางสาวอสมาภรณ์    สายอาภรณ์
6/10  
23 48342
    นางสาวธีราภรณ์    วงค์สถาน
6/10  
24 48246
    นางสาวภัทรวดี    ธนเดชพรเลิศ
6/10  
25 48397
    นางสาวนิชาภา    แสงคำ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน