โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องเที่ยวจีน      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้องศูนย์ภาษาจีน   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:32:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52527
    นางสาวณัฐชยา    บุญทวี
4/7  
2 53198
    นางสาวนันท์นลิน    สนั่นสมศักดิ์ศรี
4/7  
3 53189
    นางสาวญาณิศา    กันทปา
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน