โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เปิดโลกการอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรษมน เจริญทรัพย์,ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก   
สถานที่เรียน :  อาคาร 8 ห้อง 814   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:52:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52066
    เด็กหญิงฉันท์ชนิต    ปานแสง
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน