โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chem_is_try#2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมลพร แสนสุรินทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:32:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48723
    นางสาวเมศิณี    สุภาวงค์
6/2  
2 51384
    นางสาวธนพิชชา    กรีธาพล
6/3  
3 51366
    นายอธิป    พูลเขตวิทย์
6/3  
4 51130
    นางสาวกนกวรรณ    แซ่เฉิน
6/3  
5 51103
    นางสาวอภิสรา    สหัสแปง
6/3  
6 51065
    นางสาวจิราภัทร    แสนสัจจะ
6/3  
7 49067
    นายสิปปกร    หลานคำ
6/3  
8 48919
    นางสาวเยาวเรศ    ตาใจ
6/3  
9 48809
    นางสาวพรปวีณ    สุวรรณรังษี
6/3  
10 51473
    นางสาวณัฐพร    สระทองบ้อง
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน