โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยไขขาน      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ฐปกร ศิลาพรรณ, นุจารี สุขดีเมฆ   
สถานที่เรียน :  อาคาร8 ห้อง 823   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:52:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50466
    นายภัคพล    คงเขียว
4/2  
2 50465
    นายพชรดนัย    รินแสงปิน
4/4  
3 50492
    นายรัตน์สมันต์    สุขวิวัฒน์พงศ์
4/4  
4 50655
    นายเอกอัมรินทร์    จิตต์มั่น
4/4  
5 50729
    นายชนุตม์    รักษ์คิด
4/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน