โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ไขความลับประวัติศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลชาติ ชัยมงคล   
สถานที่เรียน :  ึ721   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:51:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50530
    นางสาวเปมิกา    กำแพงทิพย์
4/1  
2 50083
    นางสาวอัญชลี    พุทธโค
4/15  
3 50882
    นางสาวกาญจนา    กมล
4/12  
4 53187
    นายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
4/11  
5 52683
    นางสาววรัชยา    สายสืบ
4/1  
6 52562
    นางสาววสมล    เกษา
4/1  
7 50706
    นายกนกพัฒนา    พัฒนทรัพย์ไพศาล
4/1  
8 52326
    นายวรวัฒน์    หอมนาน
5/15  
9 52308
    นายพชร    ตันวุฒิ
5/15  
10 51923
    นายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
5/15  
11 49557
    นายนพวิทย์    ชัยธรรม
5/12  
12 49940
    นางสาวนฤภร    ไชยเวียงแก้ว
5/11  
13 49672
    นางสาวกนกพิชญ์    ชัยชมภู
5/10  
14 49193
    นางสาวธีราภรณ์    ศรีอินทร์
5/10  
15 49620
    นางสาวชาลิสา    วงค์ติ๊บ
5/1  
16 49809
    นางสาวพิมลพรรณ    กันธิยะ
5/1  
17 49555
    นางสาวกริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
5/3  
18 51788
    นางสาวปราณชนนี    สุทธศิลป์
5/3  
19 49685
    นางสาวจรรษณี    คะละภู
5/5  
20 49114
    นางสาวกัญญ์ศิริ    สุคำปัน
6/3  
21 48499
    นางสาวปรีชญา    นวมงาม
6/15  
22 49147
    นางสาวชนนิกานต์    จันต๊ะวงค์
6/15  
23 51001
    นางสาวพิชญา    สุขจันทร์
6/15  
24 51469
    นางสาวสุธาศินี    มานะเพียรเจริญ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน