โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ลูกเสือทำดีมีจิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน   
สถานที่เรียน :  ห้องลูกเสือ อาคาร 10   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:17:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53091
    เด็กชายธนกฤต    ใจทิมา
1/13  
2 52497
    เด็กชายเทวราช    จันวิลัย
2/6  
3 52270
    เด็กชายธีรวัจน์    วงศ์ปกรณ์คม
2/6  
4 52199
    เด็กชายไกรวิชญ์    วีรวิทย์ชัย
2/6  
5 52181
    เด็กชายนพวัฒน์    ตระกูลจันทร์แดง
2/6  
6 52164
    เด็กชายธนวรรธน์    ประทุมทอง
2/6  
7 52138
    เด็กชายวุฒิพงษ์    ศรีสุวรรณ
2/6  
8 52110
    เด็กชายอัจฉริยะ    ธีระวาสน์
2/6  
9 52068
    เด็กชายณัฏฐชัย    ลิมปิสวัสดิ์
2/6  
10 51207
    เด็กชายนนทนันท์    หินมาลัย
3/11  
11 50977
    เด็กชายพงษ์มนัส    ปันคำ
3/11  
12 50933
    เด็กชายกฤชรัช    ทองพานเหล็ก
3/8  
13 51581
    เด็กชายฉลองชัย    ธีฆะพร
3/6  
14 51515
    เด็กชายนวภูมิ    จักร์แก้ว
3/6  
15 51486
    เด็กชายธฤษณุ    วงษ์เทพ
3/6  
16 51410
    เด็กชายธัญเทพ    ริมสกุล
3/6  
17 51132
    เด็กชายณธนน    ฟองสินธุ์
3/6  
18 51573
    เด็กหญิงกุนต์ณัฐชนา    ศิวัชนันทวงษ์
3/5  
19 51514
    เด็กชายกิตติพงษ์    สิทธิกิจ
3/5  
20 51187
    เด็กชายธราธร    หิรัญบดินทร์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน