โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แสนเบิกบานอ่านปันสุข      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดกลาง อาคาร 9 ชั้น 2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:10:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52943
    เด็กหญิงจิรัชญา    คำหมั้น
1/11  
2 52941
    เด็กชายปิยวัฒน์    วงศ์ชาลี
1/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน