โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Beauty Betta Farm       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายอาณัตพงษ์ แก้วทา   
สถานที่เรียน :  824   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:09:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50237
    นางสาวปพิชญา    วิชัยยา
4/3  
2 53203
    นายณัฐนันท์    วนพานิช
4/14  
3 50340
    นายวุฒิกร    นวลสนิท
4/14  
4 52633
    นายวสวัตติ์    เขียวพรม
4/6  
5 52531
    นายนพธีรา    บุญมาอูป
4/6  
6 50033
    นางสาวสุพิชญา    ไทยลา
4/6  
7 50219
    นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
4/5  
8 50019
    นายพลากร    วงษ์บ้านใหม่
4/5  
9 51102
    นางสาวธัญรดี    ขำชัยภูมิ
6/5  
10 51135
    นางสาวรินทร์ลดา    อารี
6/5  
11 51499
    นางสาวทอฝัน    เพียรศิลป
6/5  
12 51553
    นางสาวเบญจวาริน    พรพิศาล
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน