โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บำเพ็ญประโยชน์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูมาติกา กันต์กวี   
สถานที่เรียน :  โดม7-8   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:18:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50214
    นางสาวธนาดานันท์    มอแลกู่
4/2  
2 53226
    นางสาวชลพรรษา    เหล่าพุธทา
4/9  
3 53251
    นางสาวสานฝัน    จันทร์สกุล
4/9  
4 50227
    นางสาวปุญญิศา    อภัย
4/10  
5 50439
    นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
4/10  
6 50649
    นางสาวแพเพริน    ลุงวิ
4/10  
7 50345
    นางสาวอรชาลี    คนดี
4/13  
8 50346
    นางสาวพิชชาพร    กาศสนุก
4/13  
9 52623
    นางสาวทองพระทาน    ทองแท้
4/13  
10 53277
    นางสาวพิชญา    คำวิงวอน
4/13  
11 53225
    นางสาวณัฏฐณิชา    เมืองใจ
4/9  
12 50241
    นางสาวธนพร    ใจเงิน
4/9  
13 50910
    นางสาวบุริมนาถ    สุทธหลวง
4/2  
14 52540
    นางสาวสุชานันท์    จันทร์ดี
4/2  
15 50113
    นางสาวปาณิสรา    คุณหลัก
4/3  
16 50224
    นางสาวจิรัชญา    ศรีเมืองมูล
4/3  
17 53117
    นายกฤตินานนท์    บุญฉลาด
4/4  
18 50228
    นางสาวปุณณภา    อภัย
4/5  
19 53208
    นายนัท    จินดาศิลป์
4/5  
20 50262
    นางสาวบุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
4/7  
21 50006
    นางสาวศรัณย์รพี    เหล็กยอง
4/9  
22 48317
    นางสาวเกวลี    ดวงนุรัตน์
6/6  
23 51444
    นางสาวกัญญาวี    แก้วสินชัย
6/6  
24 48428
    นางสาวอันนา    อาจองค์
6/7  
25 51458
    นางสาวอาหญิง    ศรีบูรณะ
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน