โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:06:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52808
    เด็กหญิงพัชรี    พนรัญชน์
1/1  
2 53315
    เด็กหญิงณัฏฐนันท์    อินสอน
1/3  
3 52831
    เด็กหญิงวิภาวี    แพใหญ่
1/14  
4 53096
    เด็กหญิงมุกตะวัน    เจนชัย
1/7  
5 52636
    เด็กหญิงชญาน์ทิพย์    ตระกูลแก้วคุ้ม
1/7  
6 53295
    เด็กชายกฤษณ์พิรัช    จิณณ์ศรีเกตุ
1/3  
7 51694
    เด็กชายไผทพงศ์    เอี่ยมโอษฐ์
2/9  
8 52414
    เด็กหญิงจิรราภา    ใจทอง
2/6  
9 52408
    เด็กหญิงปริยากร    อินทรประสาท
2/6  
10 52223
    เด็กหญิงชนิกานต์    อูปสาร
2/6  
11 52198
    เด็กหญิงจิรัชยา    จันทร์หอม
2/6  
12 52197
    เด็กหญิงกัญญาพัชร    สรรพสิงห์
2/6  
13 52100
    เด็กหญิงดาริน    เสวลาภี
2/4  
14 52081
    เด็กหญิงธารินัญท์    เรือนคำ
2/3  
15 53314
    เด็กหญิงพิชชาภา    ธรรมสอน
2/6  
16 52094
    เด็กหญิงธนัชชา    กันทา
2/3  
17 52155
    เด็กหญิงรินรดา    ตุ้ยทา
2/3  
18 52172
    เด็กหญิงทอฝัน    ศรีพราย
2/3  
19 52058
    เด็กหญิงชญาดา    จินะเป็งกาศ
2/4  
20 51163
    เด็กชายเกื้อกูล    ดำรงค์
3/9  
21 51281
    เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีเมืองมูล
3/11  
22 51491
    เด็กหญิงอชิรญา    ศรีบุญปวน
3/11  
23 51529
    เด็กหญิงอัจฉราพร    พุทธิ
3/11  
24 51661
    เด็กหญิงภัทรนันท์    เวียงแก้ว
3/11  
25 51530
    เด็กชายจิรัฐโชติ    สายทอง
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน