โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YRC Zero Wase      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลธิชา พิกุลวรชัย   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:05:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50880
    นายจีรวัฒน์คพันธ์    พิศชวนชม
4/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน