โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางเกศริน ธรรมขันแข็ง   
สถานที่เรียน :  ึ723   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:45:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50642
    นางสาวรัฐนันท์    ทองสิริ
4/3  
2 53270
    นางสาวศรสวรรค์    สุริยะเดช
4/14  
3 50517
    นางสาวสุรัสวดี    เกษเจริญคุณ
4/14  
4 50106
    นางสาวจิดาภา    มณีวงศ์
4/14  
5 50742
    นายจตุรภัทร    อุปมาณ
4/12  
6 50784
    นางสาวอลิษา    วงศ์เนตร
4/11  
7 50260
    นางสาวบงกชพร    คำวงค์
4/11  
8 50575
    นางสาวสุรพินทร์    พิเชฐกุลสัมพันธ์
4/10  
9 53176
    นายจ๋อมเมือง    -
4/9  
10 50573
    นางสาวสรัลพร    สินทรัพย์
4/7  
11 50061
    นายพิทวัส    ตุ้ยดง
4/6  
12 50202
    นางสาวพิณเนตรวลี    ดอนใหญ่
4/5  
13 52312
    นายปฏิภาณ    จันทร์สาม
5/12  
14 52377
    นางสาวธิดารัตน์    แปงเจอร์
5/12  
15 52492
    นางสาวปาจรีย์    ขัติทะจักร์
5/12  
16 49642
    นางสาวกฤติยา    ชาวโคกหม้อ
5/13  
17 49991
    นางสาวสุภาวดี    รังสิยานนท์
5/12  
18 49271
    นายณัฐเดช    บุญมี
5/12  
19 52324
    นายสรวิชญ์    ปานเพ็ชร์
5/10  
20 49523
    นางสาวญาณิศา    คงธนพาณิชย์
5/7  
21 49330
    นางสาวจิดาภา    ปามา
5/5  
22 49153
    นางสาวดารุณี    อินวงค์
5/5  
23 49637
    นางสาวธนัท    ชีวะพันธ์สมพงษ์
5/3  
24 48819
    นายวรโยธิน    สุภากาศ
6/3  
25 48404
    นางสาวปารดา    เบญจวนิช
6/4  
26 51517
    นางสาวพิมพิศา    สายประเสริฐ
6/12  
27 48279
    นางสาวอชิรญาล์    พรมมา
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน