โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เครื่องบินบังคับวิทยุ      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรัตน์ กาบทุม   
สถานที่เรียน :  ห้อง 445   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:37:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50661
    นายบูรพัฒน์    ถาอินทร์
4/9  
2 50341
    นายศุภกฤต    มูลละ
4/12  
3 49197
    นายนฤพน    มาออน
5/1  
4 51922
    นายเจษฎา    คำลุน
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน