โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิต วงค์ทอง   
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:47:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50802
    นายพัทธดนย์    สุวรรณวิกุล
4/11  
2 50115
    นางสาวชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
4/12  
3 50203
    นางสาวภัทรวดี    พรมพิลา
4/12  
4 51667
    นายภูมิธรรม    ตาเหียง
4/12  
5 50119
    นางสาวกชพร    เม็งเงิน
4/15  
6 51785
    นางสาววนัชญา    จันทร์เที่ยง
5/7  
7 51792
    นางสาวณิชาภัทร    อินศรี
5/7  
8 51883
    นายปณิธาน    เสรเมธากุล
5/7  
9 51890
    นางสาวศศิญดา    ใจรัศมี
5/7  
10 51918
    นางสาววรัญญภัทร์    ดีหล้า
5/7  
11 52249
    นางสาวภูษณิศา    แสนมา
5/7  
12 52349
    นางสาวอาทิตยาพร    ธิอิ่น
5/7  
13 52379
    นางสาวสิริญา    รมหิรัญ
5/7  
14 51892
    นางสาวเบญญาภา    แสนมี
5/5  
15 51789
    นายณัฐวัฒน์    หันพนัส
5/5  
16 49535
    นางสาวชลลดา    ยาซ้อน
5/3  
17 49554
    นางสาวอารียา    จิตอารี
5/3  
18 49574
    นางสาวภคพร    ขุนศึก
5/3  
19 49580
    นางสาวนภัสกร    อุ่นตา
5/3  
20 49656
    นางสาวปัญญาพร    ฤทธิแผลง
5/3  
21 52247
    นายศุภวิชญ์    จักรคำปัน
5/3  
22 52359
    นางสาวพนิตนันท์    คำไหว
5/3  
23 49290
    นางสาวเมธาวดี    -
5/5  
24 48751
    นางสาวพีรดา    กันทา
6/5  
25 48782
    นางสาวสุลักขณา    ศรีสว่าง
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน