โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Connecting Classrooms      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : นางชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, นางสาวเกศริน จักรมณี   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:45:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน