โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วิเชียร มหาพรหม   
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคาร12 ข้างห้องฟิตเนส   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:34:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50079
    นายอนวัช    อะถะ
4/1  
2 53123
    นายศิรชัช    วงค์สวัสดิ์
4/6  
3 50236
    นายปัณณธร    แสนชมภู
4/7  
4 50760
    นายนัฐพงษ์    กวงแหวน
4/7  
5 52706
    นายธีรภัทร    สุภิมาส
4/7  
6 50767
    นายสุประวีณ์    อุดมผล
4/8  
7 50469
    นายรัตนเกียรติ    พงษ์สุวรรณ์
4/11  
8 50859
    นายตีรณากร    ภู่ทองคำ
4/13  
9 50420
    นายธนวรรธน์    สุวรรธิวงศ์
4/15  
10 50467
    นายสหัสวรรษ    ชาญเวช
4/15  
11 50786
    นายปวรปรัชญ์    แสนหลี
4/6  
12 50747
    นายนน    จินดาศิลป์
4/6  
13 50512
    นายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
4/6  
14 50100
    นายชยุตพงศ์    ปัญญาสูง
4/1  
15 50437
    นายศุทธวุฒิ    สิทธิวัง
4/2  
16 50472
    นายนวรัตน์    สุกันทา
4/2  
17 50588
    นายภูมิ    เหลี่ยมวานิช
4/2  
18 50663
    นายราชอาณาจักร    เกิดมีทรัพย์
4/2  
19 50755
    นายโคทาโร่    คาวาคามิ
4/2  
20 50488
    นายณัฏฐภูมิ    แสงแก้ว
4/3  
21 52522
    นายสถิตคุณ    วังแวว
4/5  
22 53115
    นายพัสกร    ขันแก้ว
4/5  
23 52461
    นางสาวปรีณาพรรณ    ขันแก้ว
5/9  
24 48347
    นายภูมิฐาน    เลาสยาม
6/12  
25 48376
    นายปุณณวัฏ    คำโชติรส
6/12  
26 48510
    นายถิรวุฒิ    เวชกามา
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน