โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:44:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49116
    นายณัฏฐ์    เข็มเพ็ชร์
6/16  
2 48451
    นายจิรโชติ    ปามา
6/11  
3 48426
    นายณัฏฐ์    ตุลย์วัฒนางกูร
6/11  
4 48290
    นายก้องภพ    ศรีวรรณะ
6/11  
5 51026
    นายฉัตรดนัย    ไชยแก้วเมร์
6/10  
6 49106
    นายฑศธรรม    ท้าวยศ
6/10  
7 48691
    นายกิตติพงศ์    สุพรรณ์
6/10  
8 48513
    นายเจษฎา    การะเกตุ
6/10  
9 48505
    นายกัมปนาท    ชัยมูลฐาน
6/9  
10 51619
    นายกฤตภัทร์    สมศรี
6/8  
11 51609
    นายชนุดม    หนักแน่น
6/8  
12 49048
    นายณภัทร    หอศิลป์
6/11  
13 49128
    นายกรินท์กร    ศักดิ์สุริยา
6/11  
14 51480
    นายจักรกฤษณ์    ฟูวงค์
6/11  
15 48906
    นายชินดนัย    ไชยวงค์
6/16  
16 51567
    นายชโนดม    อ่อนทองคำ
6/15  
17 48967
    นายกฤษฎ์ชัชพงศ์    สุนทรามงคล
6/14  
18 49032
    นายณัฏฐพัชร์    เหลี่ยงตระกูล
6/13  
19 48515
    นายกิตติธัช    หวังรักกลาง
6/13  
20 48425
    นายกัณฑ์กนก    ถาแก้ว
6/13  
21 48250
    นายกฤษฎา    สัทตวานิช
6/13  
22 51062
    นายณัฏฐกัลย์    อภิหนูเมือง
6/12  
23 49064
    นายกิตติพัทธ์    พุทธขันธ์
6/12  
24 48365
    นายกีรติพล    กิตติ
6/12  
25 51157
    นายณพล    สุขโชติ
6/8  
26 48854
    นายธนพัฒน์    ปันป่า
6/8  
27 48712
    นายฐิติกร    สุริยะมล
6/5  
28 51636
    นายณรงค์ชัย    พลพิมพ์
6/3  
29 51405
    นายกิตติศักดิ์    ดาราชูทรัพย์
6/3  
30 48956
    นายกีรติ    พงศ์พัชราพันธุ์
6/3  
31 48690
    นายกฤตยชญ์    นามวงศ์
6/3  
32 48885
    นายจักรภัทร    ขัติยะ
6/2  
33 48774
    นายญาณวรุฒม์    สุวรรณแพร่
6/2  
34 48741
    นายเจนวิทย์    ท้วมวงษ์
6/2  
35 48525
    นายขวัญใจ    สุริยา
6/2  
36 48899
    นายกิตติภัฎ    กนกทิพยกุล
6/1  
37 48759
    นายต้นหนาว    วงศ์คำปัน
6/5  
38 48786
    นายโชคชานนท์    ทูลรัตนไชย
6/5  
39 48788
    นายกันต์ดนัย    คิดหงัน
6/5  
40 48779
    นายเจษฎากร    โพธิบุญ
6/8  
41 48274
    นายฉันทวิชญ์    สอาดล้วน
6/8  
42 48798
    นายกฤษฎ์รัตน์    วิริยไพโรจน์
6/7  
43 51018
    นายกฤตัชญ์ภาส    ภาณุดิถีกุล
6/6  
44 49101
    นายกวินท์    กุมาร
6/6  
45 48860
    นายชิษณุพงษ์    พงษ์จันโอ
6/6  
46 51149
    นายกตัญญู    บุญถึง
6/5  
47 49050
    นายณภัทร    เดชนิกร
6/5  
48 48916
    นายเฉลิมชัย    คำแก้ว
6/5  
49 48794
    นายจิรัฏฐ์    มอยติละ
6/5  
50 48777
    นายจิรัชพัท    นันตา
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน