โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักธุรกิจรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมัลลิกา ถิราวัตร   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:43:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52742
    นายณัฐพงศ์    วงศ์อาณา
4/7  
2 52818
    นายวีรวุฒิ    รัตนมงคล
4/7  
3 53175
    นายธีรเดช    อินทรโชติ
4/7  
4 53211
    นายธนพงศ์    เกี๋ยงตาล
4/11  
5 52695
    นายวีรภัทร    เขตต์โลก
4/13  
6 50855
    นายอุทัคพงศ์    ซัง
4/15  
7 50856
    นายภูวิช    คำเต๋จ๊ะ
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน