โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ตะกร้อYRC      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภชาติ   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:42:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50052
    นายสิรวิชญ์    ปันทะสิทธิ์
4/2  
2 50069
    นายกัญจน์    หน่อสุวรรณ
4/11  
3 50404
    นางสาวฐาณิภา    พิพัฒน์วรพร
4/11  
4 50752
    นายราชินทร์    ริลา
4/11  
5 51841
    นายสรพรรธน์    พ่วงภิญโญ
4/11  
6 51842
    นายชยกร    เร่งเร็ว
4/11  
7 50725
    นายพีรวิชญ์    บัวผัดสอน
4/12  
8 50890
    นายชัยวัฒน์    ไชยถา
4/12  
9 50804
    นางสาวพิมพ์ชนก    จินะนา
4/13  
10 50009
    นางสาวนัยน์ภัค    เรืองเดชณรงค์
4/15  
11 50798
    นายนราวิชญ์    จอมมณี
4/15  
12 50065
    นายวชิรวิชญ์    คำมา
4/11  
13 50621
    นายพฤทธิพร    มหายศ
4/9  
14 53150
    นายณฐกร    อวดศรี
4/2  
15 50647
    นายภูริช    มีสมโรจน์
4/4  
16 50822
    นายทักษิณ    ปิ่นทองพันธ์
4/4  
17 50012
    นายอติกานต์    อินทร
4/5  
18 50101
    นายศุภกร    บำรุงศรี
4/5  
19 50102
    นางสาวณัฐณิชา    รัตนตรัย
4/5  
20 53274
    นางสาวชัญญาภัค    คำภิระ
4/5  
21 53132
    นายธนพัฒน์    กิติวรรณ
4/6  
22 50030
    นายณัฐนันท์    เทพวรรณ
4/7  
23 50005
    นายชนภัทร    เสวันตุ่น
4/9  
24 49282
    นายภูริเดช    แซ่ด่าน
5/12  
25 49296
    นางสาวศิริพร    แก้วแสนซาว
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน