โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Roborobot      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง Fabrication Lab   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:41:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50720
    นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
4/1  
2 53161
    นายณฐนน    สมบูรณ์
4/2  
3 52744
    นายกันตพงศ์    วงศ์สุวรรณ
4/3  
4 52817
    นายณัฐพัชร์    บุญเกิด
4/5  
5 52837
    นายพิตตินันท์    นาคประสิทธิ์
4/5  
6 52816
    นางสาวดลยา    บุญปั๋น
4/6  
7 49742
    นายฐนาพันธ์    อินทานุวัฒน์
5/14  
8 52375
    นางสาวนิชชิมา    บุญขวัญ
5/9  
9 52370
    นายปาณัสม์    ปรางค์สมบัติ
5/7  
10 52368
    นายวิวัฒน์    โยกกะโทก
5/7  
11 51008
    นางสาวติโลตตมา    พรมเทพ
6/10  
12 49060
    นางสาวสุกันยา    แผนคง
6/10  
13 48436
    นายปรเมษฐ์    ทาดาริน
6/7  
14 51441
    นางสาวพนิดา    อินชัย
6/6  
15 51080
    นางสาวชนัญชิดา    สุขสำราญ
6/6  
16 50849
    นางสาวพัชรีพร    สอนเจริญทรัพย์
6/6  
17 48862
    นางสาวณิชา    เลิศสูงเนิน
6/6  
18 48796
    นางสาวสวิชชญา    ดิษฐแย้ม
6/6  
19 48703
    นางสาวญาดา    กรึกโคกสูง
6/6  
20 48857
    นางสาวไอโซเรีย ศรุตา    กูนิ
6/4  
21 48220
    นางสาวกุลสตรี    กับเป็ง
6/4  
22 48359
    นางสาวภัททิยา    เล็กทอง
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน