โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล​ นันโท   
สถานที่เรียน :  อาคาร​ 6   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:57:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50645
    นางสาวดากานดา    พูลผล
4/11  
2 50211
    นางสาวทิพธัญญา    กุลาตี
4/12  
3 50218
    นางสาวลลนา    ทันตะละ
4/12  
4 48384
    นางสาวพรหมพร    เรือนวงค์
6/14  
5 48419
    นางสาวนงนภัส    ศรีสงคราม
6/14  
6 48422
    นางสาวญาโณทัย    วรายุ
6/14  
7 48438
    นายทิชานนท์    หงษ์ประเสริฐ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน