โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นางอำพรรณ ใจแน่น   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:04:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50968
    เด็กหญิงฐิติญาภรณ์    หรรษา
3/4  
2 51428
    เด็กหญิงปพิชญา    อุ่นละออ
3/4  
3 51584
    เด็กหญิงสุพิชญา    พลยา
3/4  
4 51272
    เด็กหญิงณัฐพร    บุญมี
3/9  
5 51663
    เด็กหญิงสาวรักษ์    เลาว้าง
3/9  
6 51222
    เด็กชายนพศิลป์    คุ้มโต
3/11  
7 51291
    นายนาธาน    ฐานวิเศษ
3/12  
8 52652
    เด็กหญิงปุญณศิรินทร์    กาวิโล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน