โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 236   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:59:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50029
    นางสาวชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
4/13  
2 53284
    นางสาวแผ่นพร    เชี่ยวพละกุลชน
4/13  
3 53269
    นางสาวกนิษฐา    จันตาธรรม
4/13  
4 53243
    นางสาวภาษิตา    คำยนต์
4/13  
5 53169
    นางสาวนิราภร    คำมณีเลิศ
4/13  
6 52825
    นางสาวนริศษา    ซิบะ
4/13  
7 50905
    นางสาวภัณฑิลา    จำภูวรรณ
4/13  
8 50709
    นางสาวศรีรัตน์    สวนหมาก
4/13  
9 50627
    นางสาวจิตวรรณ    จองแหลง
4/13  
10 50075
    นายพศิน    สุริยะ
4/13  
11 50251
    นางสาวภัทรสรณ์    คำแปง
4/13  
12 50343
    นายนิติศักย์    ต่อกัน
4/13  
13 50445
    นางสาวภทรพรรณ    บุญเกตุ
4/13  
14 50456
    นางสาวปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
4/13  
15 50611
    นางสาววรัชยา    สมณา
4/13  
16 52493
    นางสาวเขมิสรา    ผาภูมิ
5/13  
17 52384
    นางสาวจุฑารัตน์    ปัญญาทะ
5/13  
18 52321
    นางสาวชลธิชา    ทองหล่อ
5/13  
19 51924
    นางสาวพรสิรินทร์    ประพาน
5/13  
20 49848
    นายพีรพงษ์    เตชะ
5/13  
21 49697
    นางสาวชฎาพร    วรรณะ
5/13  
22 49328
    นางสาวศิริโสภา    คำกันทา
5/13  
23 49305
    นางสาววิชญาดา    บุษดี
5/13  
24 49252
    นายนันทพัทธ์    ปั้นประณต
5/13  
25 49169
    นางสาวอัยนาอ์    แม่ปุน
5/13  
26 48383
    นายธนากร    โพธิคำมา
6/13  
27 51387
    นางสาวณัฐนรี    รัตนคีรี
6/13  
28 51401
    นายจักรพัฒน์    พุดหน่อย
6/13  
29 51605
    นางสาวปรินทร์ปินัท    เชิดชูชวลิต
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน