โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ)   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:58:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50586
    นางสาวพลอยจินดาเพชร    เสือมาพะเนา
4/1  
2 50049
    นางสาวจิรัชญา    ถวาย
4/6  
3 50384
    นายณราวุฒิ    พรมขันธ์
4/11  
4 50104
    นางสาวมุทิตา    อาจหาญ
4/15  
5 49211
    นายมงคล    เสาร์หมื่น
5/15  
6 50555
    นางสาวพอเพียง    จองปุ๊ก
5/14  
7 49730
    เด็กหญิงอังศุมาลิน    พันธ์ผง
5/13  
8 49216
    นางสาวโยธกาญจน์    ทะนันไชย
5/11  
9 49605
    นางสาวพิชญาภา    ไพศาลมรกต
5/1  
10 48375
    นางสาวฐิติชญา    ไชยเวช
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน