โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ)   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:58:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52617
    เด็กหญิงพิชญาภัค    คำตุ้ย
1/1  
2 53005
    เด็กชายรัชฏากรณ์    จักรปัญญา
1/3  
3 52876
    เด็กชายเตชินท์    มาลีเศษ
1/4  
4 52913
    เด็กหญิงณชวัล    คำพุทธ
1/5  
5 52237
    เด็กหญิงชนาภัทร    พรมใจมา
2/4  
6 51418
    เด็กชายพงศพัตน์    ซ่ามยอง
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน