โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ํYRC Go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจิตรัตน์ดา   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:02:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50604
    นายธนพัส    ตื้อแปง
4/5  
2 53279
    นางสาวกนกกานต์    เลิศอัชฌาสัย
4/11  
3 53273
    นางสาวลัลนา    นามทอน
4/11  
4 53160
    นายทวีทรัพย์    ธำรงค์สีสรร
4/11  
5 53148
    นางสาวสโรชา    เลิศอัชฌาสัย
4/11  
6 52546
    นายกฤชรัช    นิธิศปรีชากร
4/11  
7 50809
    นายจิณณวัทย์    ทิพยะ
4/9  
8 50741
    นายปัณณวิชญ์    สิงห์ต๊ะ
4/9  
9 50700
    นายนิติภูมิ    มหาไม้
4/9  
10 50520
    นางสาวชนกนันท์    แท่นดี
4/9  
11 52827
    นายพงศ์ปณต    เกตุกำพู
4/7  
12 50810
    นายภูรี    ปัญโญใหญ่
4/7  
13 50418
    นายชินบัญชร    พัฒนกุลเกียรติ
4/6  
14 48461
    นางสาววิยะดา    เกิ้งรัมย์
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน