โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาพสวยด้วย Canva      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : รสสุคนธ์ เมืองเมฆ   
สถานที่เรียน :  1204   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:56:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50058
    นายพีรรพี    จันทร์ชัยศรี
4/1  
2 50085
    นายทวีชัย    หงษ์พักตร์
4/15  
3 53183
    นางสาวสุชานรี    สิงห์สุทธิจันทร์
4/5  
4 52544
    นายจิรภัทร    อินตา
4/5  
5 50744
    นายจิรพัส    มโนธรรม
4/4  
6 50751
    นายทัตพงษ์    ศรีไว
4/1  
7 50726
    นายรัชพล    วุฒิรัตน์
4/1  
8 50676
    นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
4/1  
9 50585
    นายพรรณพนัช    ไชยสาร
4/1  
10 52490
    นางสาวนริศรา    คล้ายวงศ์
5/11  
11 52303
    นายธีภพ    วิรโชติวาทิน
5/12  
12 52482
    นายธาดา    กิจบุญชู
5/12  
13 49658
    นางสาวธมลวรรณ    ผุยผัน
5/15  
14 49890
    นางสาวณัฐณิชา    ฤทธิศร
5/15  
15 49891
    นางสาวประภาสิริ    พรมปัญญา
5/15  
16 52489
    นางสาวปิยลักษณ์    ฤทัยงามยิ่ง
5/11  
17 52450
    นางสาวอนันดา    ชัยมงคล
5/11  
18 52447
    นางสาวญาณิณ    ปินตา
5/11  
19 49154
    นางสาวชนินาถ    แก้ววงค์วาน
5/5  
20 49149
    นางสาวณิชาพัชร    วงศ์เทพเตียน
5/5  
21 52350
    นางสาวเบญจมาศ    ทมิฬทร
5/4  
22 49322
    นางสาวกันต์ชนันกมล    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
23 49292
    นางสาวกัญญ์พัชรนันท์    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
24 49273
    นางสาวกัญญาภัค    วิริยชาติ
5/4  
25 51795
    นางสาวกชกร    ลำดวง
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน