โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แคทวอร์กบอกข่าว      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนGoogle Meet   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:48:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49177
    นางสาวจิราภรณ์    บุญก้ำ
5/15  
2 49270
    นางสาวปิยธิดา    ปิยะเฮงตระกูล
5/15  
3 49644
    นางสาวปราณปริยา    สวนสมัย
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน