โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บรรณารักษ์อาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2    วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:50:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50062
    นางสาวกมลลักษณ์    คณะฝั้น
4/1  
2 53192
    นางสาววิชุลตา    จิระ
4/13  
3 50253
    นางสาววริทธิ์นันท์    สงวนพงษ์
4/13  
4 52826
    นายต้นรัก    เหมืองหม้อ
4/8  
5 52542
    นายกฤตธัช    ลำพูนสัก
4/7  
6 53138
    นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
4/5  
7 52710
    นางสาวนิภากร    สุโรพันธ์
4/1  
8 52631
    นางสาวกานต์ศุภางค์    แก้วแดง
4/1  
9 49569
    นายพิชญะ    จรรยาโชติณรงค์
5/11  
10 52380
    นางสาวจินัทชา    ยารังษี
5/6  
11 52362
    นางสาวจันทร์จิรา    ลุงตาก
5/6  
12 52346
    นางสาวศิรดา    ดีเลิศวุฒิกร
5/6  
13 49317
    นางสาวกีรติกานต์    ชื่นสว่าง
5/6  
14 52505
    นางสาวเกษร    สมบุญบัติ
5/4  
15 52352
    นางสาวเกสรา    สินธุชัย
5/4  
16 52322
    นายกณิศ    สมลาภอาภรณ์
5/4  
17 51744
    นางสาวฮุสนา    บินต่วน
5/4  
18 49927
    นางสาวเมธาวี    พงษ์วัฒนสมพร
5/4  
19 49336
    นายชัชพงศ์    ก๋าเครื่อง
5/4  
20 49217
    นายกฤตเมธ    เสี้ยวยิ้ม
5/4  
21 51671
    นางสาวญาณิศา    มูลลา
6/13  
22 51372
    นางสาวศุภกานต์    สุนทระสังวร
6/13  
23 48339
    นางสาวกัลยาพรรณ    เรือนโย
6/5  
24 51136
    นางสาวธิดารัตน์    สุขก๋า
6/4  
25 48457
    นางสาวจีรภิญญา    ทรัพย์ประชา
6/4  
26 48386
    นางสาวสุริสา    อินทะสิน
6/4  
27 48864
    นางสาวณัฏฐกมล    ธรรมภักดี
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน