โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวบรรณารักษ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:29:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53181
    เด็กหญิงกัญจ์ชญาน์    วิกัน
1/8  
2 52789
    เด็กหญิงชิโนรส    ชินสนธิกุล
1/14  
3 52781
    เด็กชายศรัณย์พัทธ์    ประกาศิตสีมา
1/14  
4 52711
    เด็กหญิงโสรยา    ลำสอนจิตต์
1/14  
5 52690
    เด็กหญิงภาวศุทธิ    ดอกไม้
1/14  
6 52598
    เด็กชายพีรวิชญ์    ใจช่วย
1/14  
7 53039
    เด็กหญิงพลอยสวย    วนรัตน์
1/13  
8 52784
    เด็กชายฐิติวุฒิ    โปร่งสระ
1/12  
9 52934
    เด็กหญิงกมลชนก    วิริยา
1/11  
10 52758
    เด็กหญิงกัลยรัตน์    เพ็ชรน้อย
1/11  
11 52673
    เด็กหญิงปณิสรา    ธรรมชาติอุดม
1/11  
12 52672
    เด็กชายณัฐชนน    หล้าใจ
1/11  
13 52119
    เด็กหญิงสุชานันท์    สุวรรณไพโรจน์
2/13  
14 52069
    เด็กหญิงชญานิศ    ชัยเทพ
2/13  
15 51739
    เด็กหญิงกิรณา    ทาพันธ์
2/10  
16 51763
    เด็กชายทินภัทร    แสงรัตน์
2/7  
17 51217
    เด็กชายณพิชญ์    วงค์ต๋าคำ
3/3  
18 51472
    เด็กหญิงไพลิน    วังนิยม
3/3  
19 51602
    เด็กชายภาณุภูมิ    วงค์กันทา
3/4  
20 51264
    เด็กหญิงณรินทร์ลักษณ์    สุยะเขต
3/5  
21 50966
    เด็กชายธนินท์รัฐ    ธนินเจริญวงษ์
3/7  
22 51570
    เด็กชายกันตพัฒน์    บุญสร้าง
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน