โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมอาเซียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ    
สถานที่เรียน :  ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 23:50:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49965
    นายภัทรวัจน์    มโนธรรม
5/11  
2 49907
    นางสาวเขมิกา    มอญแสง
5/14  
3 49599
    นางสาวฑิญาดา    อธิวาส
5/14  
4 49334
    นางสาวสโรฌา    เชื่อมสกุล
5/14  
5 49272
    นางสาวฐิตินันท์    อินต๊ะ
5/14  
6 49265
    นางสาวเฌอวรัญญ์    อ่องแก้ว
5/14  
7 49208
    นางสาวกชกร    เกษมเลิศตระกูล
5/14  
8 52425
    นางสาวภคพร    อุตระแจ้
5/11  
9 52337
    นางสาวรัชดาภรณ์    ชัยชมภู
5/11  
10 48401
    นางสาวจันทิรา    จอมแสง
6/13  
11 48429
    นางสาวชนม์นิภา    บุญหมื่น
6/13  
12 48440
    นางสาวปวริศร    เม็งมอญ
6/13  
13 48458
    นางสาวธัญลักษณ์    -
6/13  
14 51367
    นายทัตพงศ์    ปัญญาชมภู
6/13  
15 51383
    นายณัฐวุฒิ    เหล็งไทย
6/13  
16 48392
    นางสาวสรวงสุดา    เก๊ะนิลา
6/13  
17 48361
    นางสาวรัตนมินทร์    สายสนิท
6/13  
18 48348
    นางสาวธัญญาพร    เทียนชัยพนา
6/13  
19 48305
    นายจิรายุทธ    แจ้งสว่าง
6/13  
20 48303
    นายศุภฤกษ์    ขันทอง
6/13  
21 49075
    นายธนภัทร    คิดชัย
6/11  
22 48433
    นายภูกิจ    กิติภูธนโสภณ
6/10  
23 48276
    นายกิติภูมิ    จักษุแก้ว
6/4  
24 51637
    นายสิรวิชญ์    จริยา
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน