โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี   
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:48:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50213
    นางสาวธีตา    ไชยประภา
4/10  
2 50372
    นางสาวอัญมณี    เหมยนรินทร์
4/10  
3 50515
    นางสาวณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
4/14  
4 52459
    นางสาวจิญชยา    เครือจันทร์
5/6  
5 52504
    นางสาวจิณณ์ณิตา    อภิณหวัฒน์
5/6  
6 49279
    นางสาวมนปริยา    แสนหาญ
5/7  
7 49313
    นางสาวนันทกานต์    ตานะเป็ง
5/7  
8 49701
    นางสาวฐานิตตาภา    นักปราชญ์
5/7  
9 49996
    นางสาวนรีกานต์    พจนเสนี
5/7  
10 49905
    นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
5/9  
11 49504
    นางสาวชนกนันท์    ใจกล้า
5/10  
12 52444
    นางสาวญาณิศา    ธรรมานุพัฒน์
5/6  
13 51996
    นางสาวกัญชนิกานต์    เหมยกาศ
5/6  
14 49262
    นางสาวอัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
5/6  
15 49269
    นางสาวณัฐนันทน์    เกิดสุข
5/6  
16 49603
    นางสาวพิชชาพร    แก้วมะลิวงค์
5/6  
17 49729
    นางสาวมนต์สิชา    ไชยวงศ์
5/6  
18 49789
    นางสาวพิชญา    เวชสุคำ
5/6  
19 49842
    นางสาวญาณัจฉรา    รุจนรงศ์
5/6  
20 51848
    นางสาวอทิตา    จุมภูวัน
5/6  
21 51882
    นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    ธัมมนิยามตา
5/6  
22 48205
    นางสาวธนพร    วัฒนกสิกิจ
6/6  
23 48209
    นางสาวพรธีรา    เสนาศรี
6/6  
24 48280
    นางสาวกิติยาภรณ์    ใคร้บุญ
6/6  
25 48331
    นางสาวกาญชนก    ปงธิยา
6/6  
26 48368
    นางสาวนูรียะฮ์    แสดดิค
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน