โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักลงทุนรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วรวัฒน์ ธรรมวงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 445   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:47:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50238
    นายกันต์ธีร์    ดวงมณี
4/1  
2 53267
    นางสาวภัทราวดี    ปวนคำ
4/15  
3 52705
    นางสาววริศรา    เสนาชัยบาล
4/15  
4 50004
    นางสาวณัฎฐริณีย์    ชัยบุตร
4/15  
5 53174
    นางสาวกฤตพร    คมขัน
4/9  
6 50401
    นายณฐพัชร์    นรณภัทรเศรษฐ์
4/3  
7 52635
    นางสาวพลอยนารี    บุญกนก
4/2  
8 50468
    นางสาวชวัลภร    วิภาพรรณ
4/2  
9 50038
    นางสาวธนภรณ์    เรือนพันธ์
4/2  
10 53280
    นางสาวสิริรัตน์    แปงจันเขียว
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน